Wij zijn Patisserie Puur & passie. Onze bakkerij is gevestigd aan de Assendelfterlaan 26, 3772 PG in Barneveld. We zijn telefonisch bereikbaar op 06-83337319 en via het e-mailadres hallo@patisseriepuurenpassie.nl. Patisserie Puur & Passie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74092820. Het BTW-identificatienummer is NL001749553B09.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Patisserie Puur & Passie en de klant; op elk aanbod van Patisserie Puur & Passie en op alle bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Patisserie Puur & Passie. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst bij Patisserie Puur & Passie, hetzij in de webshop, hetzij telefonisch, via mail, app of sociale media. Voor maatwerk bestellingen geldt dat de overeenkomst tot stand komt na schriftelijke acceptatie door de klant van de offerte die door Patisserie Puur & Passie werd aangeboden.

Bestellen

De klant kan 24 uur per dag, 7 dagen per week een bestelling plaatsen op patisseriepuurenpassie.nl. Daarnaast kan een bestelling telefonisch, via mail, app of sociale media geplaatst worden. In alle gevallen dient het factuurbedrag voor het afhalen van de bestelling voldaan te worden.
De uitstraling van de producten kan afwijken van de producten getoond zoals op de foto’s in de webshop van Patisserie Puur & Passie. Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan de vermeldde gewichten of afmetingen. Wanneer een product afwijkt van de foto of beschrijving kan dit geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Op dinsdag tot en met zaterdag worden de bestellingen die via de webshop geplaatst zijn verwerkt. Na verwerking van de bestelling stuurt Patisserie Puur & Passie de factuur naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Controleer alle gegevens goed. Patisserie Puur & Passie is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Omdat alle producten vers bereid worden, kan Patisserie Puur& Passie niet garanderen dat de bestelling geannuleerd of gewijzigd kan worden na het plaatsen van de bestelling. Eventuele kosten bij annulering of wijziging worden in rekening gebracht aan de klant. De klant heeft geen recht op geld terug.
Patisserie Puur & Passie behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Afhalen van de bestelling

Het afhalen van een bestelling door de klant is mogelijk op vrijdag en zaterdag tussen 16.00 en 18.00 uur op vertoon van de factuur. Aan het afhalen van een bestelling zijn geen kosten verbonden.
Patisserie Puur & Passie bewaard een bestelling tot twee dagen na het door de klant gekozen afhaalmoment. In verband met de houdbaarheid van de producten wordt een bestelling na deze twee dagen vernietigd. De klant heeft geen recht op een vervangend product of geld terug.

Patisserie Puur & Passie behoudt zich het recht voor om af te wijken van bovengenoemde afhaaltijden.
Bestellingen kunnen niet afgehaald worden op zondagen, feestdagen of bij uitzondering gestelde data. Patisserie Puur &  Passie behoudt zich het recht voor om bestellingen niet af te leveren in verband met calamiteiten of (natuur)rampen.

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, gaat het risico ten aanzien van de door of namens Patisserie Puur & Passie verkochte en/of aan de klant te leveren producten op de klant over op het moment dat de producten geleverd zijn.

Zakelijk bezorgen van de bestelling

Zakelijke bestellingen vanaf €25,00 kunnen bezorgd worden. Een bezorgafspraak wordt gemaakt in overleg met de klant. 

Bezorging binnen Barneveld. Dit betreft de postcodegebieden 3771, 3772 en 3773. De bijdrage voor bezorging bedraagd €3,95.

Bezorging buiten Barneveld. De bijdrage voor bezorging bedraagd €3,95 + €0,25 per kilometer.

Bestellingen vanaf €75,00 worden kosteloos bezorgd binnen Barneveld. Ook wekelijkse bestellingen vanaf €25,00 worden kosteloos bezorgd binnen Barneveld. Bestellingen vanaf €75,00 en wekelijkse bestellingen vanaf €25,00 buiten Barneveld worden tegen kilometervergoeding bezorgd. De vaste bezorgbijdrage van €3,95 komt ook hier te vervallen.

Patisserie Puur & Passie doet enkel een bezorgpoging op het door de klant doorgegeven afleveradres. Patisserie Puur & Passie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata door de klant. Indien er niemand thuis is op het door de klant opgegeven afleveradres komt de bestelling terug naar Patisserie Puur & Passie. De klant wordt verzocht contact op te nemen met Patisserie Puur & Passie om de bestelling af te halen (dinsdag tot en met zaterdag tussen 16.00 en 18.00 uur) of tegen vergoeding (€3,95) een nieuwe bezorgpoging te doen. Indien geen contact wordt opgenomen met Patisserie Puur & Passie wordt de bestelling tot drie dagen na het door de klant gekozen bezorgmoment bewaard. In verband met de houdbaarheid van de producten wordt een bestelling na deze drie dagen vernietigd. De klant heeft geen recht op een vervangend product of geld terug.

Er wordt niet bezorgd op zondagen, maandagen en feestdagen of bij uitzondering gestelde data. Patisserie Puur &  Passie behoudt zich het recht voor om bestellingen niet af te leveren in verband met calamiteiten of (natuur)rampen.

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, gaat het risico ten aanzien van de door of namens Patisserie Puur & Passie verkochte en/of aan de klant te leveren producten op de klant over op het moment dat de producten geleverd zijn.

Betaling en prijzen
De in de webshop vermeldde prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting.
Bij bestelling via de webshop kan de klant betalen middels vooruitbetaling via IDEAL. Klanten die een bestelling plaatsen via telefoon, mail, app of sociale media ontvangen een factuur. Het factuurbedrag dient voldaan te zijn voor het afhalen van de bestelling. Wanneer niet aan deze betalingsvoorwaarde wordt voldaan, kan Patisserie Puur & Passie de bestelling niet leveren. Aangeboden kortingen zijn alleen van toepassing mits de factuur binnen de gestelde termijn wordt voldaan.

Alle genoemde prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Patisserie Puur & Passie accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.
Patisserie Puur & Passie behoudt het recht voor om wijzigingen in kostprijzen, of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen.

Aansprakelijkheid
Patisserie Puur & Passie is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Patisserie Puur & Passie is toe te rekenen of ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Patisserie Puur & Passie komen. Patisserie Puur & Passie draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Patisserie Puur & Passie eveneens geen verantwoordelijkheid. Patisserie Puur & Passie is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Patisserie Puur & Passie, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Patisserie Puur & Passie. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Patisserie Puur & Passie uitgesloten.

Incassokosten
Als de klant in verzuim is in de tijdige of volledige nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte voor rekening van de klant inclusief de aan Patisserie Puur & Passie overige toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. In ieder geval is de klant in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. Als Patisserie Puur & Passie hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door de klant in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten tevens rente verschuldigd.

Overmacht

Tijdelijke overmacht
Patisserie Puur & Passie mag de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd verlengen in geval van tijdelijke overmacht. De verlening mag zolang duren als de tijdelijke overmacht geldt. Als de verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de klant een (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst vragen. De klant heeft dan geen recht op schadevergoeding en heeft onverminderd een (betalings)verplichting voor het reeds door Patisserie Puur & Passie uitgevoerde deel van de overeenkomst.

Blijvende overmacht
De klant kan de overeenkomst met Patisserie Puur & Passie door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden in geval van blijvende overmacht. Hiervoor is geen tussenkomst van de rechter vereist. Patisserie Puur & Passie is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

Garantie

Patisserie Puur& Passie is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.

De klant is zelf verantwoordelijk voor de controle van de geleverde producten bij ontvangst. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 24 uur na het tijdstip van aflevering van de bestelling telefonisch, schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. Hierbij dient de aard van de klacht duidelijk uitgelegd te worden. Producten waarover een klacht is ingediend, dienen in de originele verpakking bewaard te worden en binnen 48 uur na melding van de klacht teruggebracht te worden naar Patisserie Puur & Passie. Zij kan vervolgens de klacht beoordelen. Patisserie Puur & Passie heeft de keuze om het betreffende product te vervangen voor een nieuw product. Er wordt geen geld terug gegeven. Wanneer de klacht na 24 uur gemeld wordt of wanneer het door toedoen van de klant niet mogelijk is het product te onderzoeken, kan Patisserie Puur & Passie de klacht helaas niet in behandeling nemen. Bij aflevering zichtbare gebreken dienen binnen zes uur na aflevering bij Patisserie Puur & Passie te worden gemeld. Indien dit niet wordt gedaan, vervallen alle rechten die daaruit voortvloeien.

De garantie komt te vervallen indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderzijds onzorgvuldig worden behandeld.

Herroepingsrecht
Patisserie Puur & Passie levert producten die snel bederven of verouderen, waardoor de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW) niet van toepassing is (artikel 7:46d /4b).

Rechten
Niets uit uitgaven of publicaties van Patisserie Puur & Passie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Patisserie Puur & Passie.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Patisserie Puur & Passie en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klantbeoordelingen

Klantbeoordelingen voldoen aan de gebruikersvoorwaarden van de website en deze algemene voorwaarden. De klant is de auteur van de klantbeoordeling en heeft geen valse identiteit aangenomen en/of een vals e-mailadres gebruikt. De klant maakt met zijn/haar klantbeoordeling geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De geplaatste klantbeoordeling is waarheidsgetrouw en nauwkeurig. De klantbeoordeling bevat geen informatie over concurrenten of hun producten en verwijst niet naar andere websites, e-mailadressen, contactinformatie en telefoonnummers. Er worden enkel klantbeoordelingen geplaatst die verband houden met het doel van het beoordelen van Patisserie Puur & Passie en haar producten. Er worden geen klantbeoordelingen geplaatst, waarvoor de klant een vergoeding ontvangt van een derde partij. Daarnaast worden geen klantbeoordelingen geplaatst, waarvan de inhoud kan worden opgevat als een advertentie of een verzoek om te kopen.

Patisserie Puur & Passie behoudt zich het recht voor om klantbeoordelingen te wijzigen, verwijderen of weigeren die deze algemene voorwaarden schenden. Patisserie Puur & Passie behoudt zich het recht voor om dubbele inhoud, lege klantbeoordelingen of die met een onverstaanbare inhoud en klantbeoordelingen in een andere taal dan Nederlands te verwijderen of te weigeren.

Patisserie Puur & Passie kan niet garanderen dat de auteur de inhoud van zijn/haar klantbeoordeling kan bewerken of verwijderen. Patisserie Puur & Passie beoordeeld de ingediende klantbeoordelingen voordat deze op de website geplaatst worden om te controleren of ze voldoen aan deze algemene voorwaarden.

Zin gekregen in taart na het doornemen van deze algemene voorwaarden?